Postopek nakupa nepremičnine

nepremicnine

Nakup nepremičnine poteka po določenem postopku, vanj so na nek način vedno vključeni prodajalec in kupec, davčna uprava in notar ter zemljiška knjiga. Najprej se morata kupec in prodajalec dogovoriti o bistvenih sestavinah kupoprodaje ter sestaviti prodajno pogodbo za nepremičnino. Nato je potrebno to podpisano prodajno pogodbo nesti na davčno upravo, katera poskrbi za odmero davka na nepremičnine (davek na promet nepremičnin). Davčna uprava izda potrdilo, da je bil davek na nepremičnine poravnan. Nato se podpis prodajalca na prodajni pogodbi overi pri notarju. Tako je potem potrebno podati zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice nepremičnine. Navadno ta predlog poda kupec, lahko ga tudi prodajalec. Takoj po vložitvi tega predloga, je plomba vidna v zemljiški knjig. Takoj, ko je izdan sklep o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo, pa je postopek nakupa oziroma prodaje nepremičnine za kupca in prodajalca zaključen.

Pravniki vsem strankam, tako kupcem kot prodajalcem svetujejo, da v postopek nakupa oziroma prodaje nepremičnine vključijo odvetniško pisarno, saj bodo ti zagotovo pripravili ustrezno prodajno pogodbo za nepremičnino, ki bo prilagojena vsaki stranki posebej. Zelo pomembna sestavina prodajne pogodbe je tudi način plačila kupnine ter tudi varstvo pogodbenih strank pred morebitno goljufijo druge pogodbene stranke ter podrobna preučitev nepremične iz pravnega vidika ter zavarovanje interesov obeh strank.

Kot že prej omenjeno je v postopek nakupa nepremičnine vključena odmera davka s strani davčne službe, v primeru da se ne obračuna ddv od prodajne cene nepremičnine. Davek na nepremične znaša 2% od davčne osnove od prodajne vrednosti nepremičnine. Načeloma je zavezanec za plačilo prodajalec, razen v primeru, da se stranki dogovorita drugače. Davčna obveznost nastane ko je podpisana prodajna pogodba, potem je potrebno vložiti davčno napoved. V določenih primerih, ki so določeni z zakonom je potrebno odmeriti še davek na dobiček, ki za davčno osnovo vzame razliko med vrednostjo nepremičnine ob pridobitvi in prodaji.